Veelgestelde vragen

Betaalmogelijkheden

 • Betalen bij afhalen
  Wanneer u de bestelling komt afhalen kunt u alleen met PIN betalen, wij accepteren geen contante betalingen.
 • iDEAL
  Snel en gemakkelijk, met deze betaalwijze bent u verzekerd van verzending op de dag van bestelling.
 • Rembours (+ €50,00)
  Wanneer u kiest voor Rembours wordt uw bestelling afgeleverd door onze technici en krijgt u ter plekke een meting en installatieadvies.
 • Vooraf overmaken
  Via een bankoverschrijving kunt u vooraf betalen en wordt uw bestelling verzonden zodra de betaling ontvangen is.
 • Betalen via factuur
  Indien u kiest voor betaling via factuur wordt uw bestelling verstuurd na ontvangst van 50% van de betaling. 14 dagen nadat de bestelling ontvangen is dient het resterende bedrag voldaan te zijn.

Verzendkosten

 • Verzendingen binnen Nederland met een totaalbedrag boven €250,00         : Gratis
 • Verzendingen binnen Nederland met een totaalbedrag onder €250,00         : €10,00
 • Verzendingen buiten Nederland                                                                : €30,00

Ruilen en retouren

 • 30 dagen bedenktermijn
 • Uitzonderingen
 • Stappenplan ruilen en retourneren
 • Artikel defect?

30 dagen bedenktermijn

Bij beterGSMbereik.nl kun je een artikel ruilen of retourneren als je dat binnen 30 dagen na aankoop aan ons meldt. Het is wel van belang dat het product compleet is en in de oorspronkelijke verpakking zit (indien redelijkerwijs mogelijk). Producten die beschadigd of niet compleet zijn komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.

Uitzonderingen

De volgende artikelen kunnen niet geruild en/of geretourneerd worden:

 • Op maat gemaakte kabels of andere producten die gemaakt zijn op specificaties van klant.
 • Verbruiksartikelen zoals beschermfolie of reinigingsvloeistof (indien geopend).
 • Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen.
 • Artikelen die beschadigd of incompleet zijn.
 • Afgesloten abonnementen en simkaarten, al dan niet in combinatie met hardware.

Heb je vragen over de mogelijkheid tot ruiling van je product? Neem dan contact op met ons op.

Stappenplan ruilen en retourneren

Wil je een artikel retourneren? Dan vragen wij je het volgende stappenplan aan te houden. Zo kunnen wij je retour zo soepel mogelijk afhandelen.

 1. Meld bij ons dat je een artikel retour wilt sturen.
 2. Je ontvangt via e-mail een bevestiging van je verzoek.
 3. Je ontvangt via e-mail instructies voor de verzending van het artikel.
 4. Na ontvangst van je zending, stuurt beterGSMbereik.nl een ontvangstbevestiging via e-mail .
 5. Wij ruilen het artikel om (indien voorradig) of storten het aankoopbedrag binnen 10 dagen terug, afhankelijk van je wens.

Is je artikel defect?

Neem contact met ons op!

BeterGSMbereik.nl
Telefoon 033-450 7001 (ma. t/m do. 09.00 - 17.30 uur; vr. 09.00 - 16.00 uur)
Bedrijfsweg 3
3831KE Leusden
info@gsmrepeater.nl

Klachtenafhandeling:

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze producten en of dienstverlening. Wij willen u graag verder helpen en een gewenste oplossing bieden. U kunt mailen naar: info@gsmrepeater.nl
Onze medewerkers van de afdeling klachten zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar wij bij zijn aangesloten.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Bescherming persoonsgegevens:

Wij van BeterGSMbereik.nl gaan vertrouwelijk om met uw gegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en AVG. Klik hier voor onze privacyverklaring.

Gebruik van GSM Repeaters
Het gebruik van GSM repeater systemen is in Nederland toegestaan onder enkele voorwaarden.
De apparatuur dient te voldoen aan de essentiële eisen van deEMC en R&TTE richtlijn.
Moeten zijn voorzien van een 4 cijferig CE nummer met allert teken.

Al onze GSM repeaters zijn voorzien van bovengenoemde CE-merkteken dat aangeeft dat de apparatuur voldoet aan alle bepalingen van deze richtlijn (art. 8 Richtlijn 1999/5/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 1999).

Andere aanbieders

Pas op voor bedrijven die op internet repeaters verkopen die niet aan de Europese CE, R&TTE, EMC & RoHS eisen voldoen of suggereren dat alleen dure repeaters aan die gestelde eisen voldoen!

Al onze repeaters zijn door een erkend Europees Notifeid Body insituut R&TTE gekeurd en voorzien van een CE Certificering met Alertteken en zijn RoHS complaint.
Onze GSM repeaters versterken uitsluitend de geconfigureerde frequenties en produceren zo min mogelijk ruis. Volgens de R&TTE Statement of Opinion. Zij zijn toegelaten voor gebruik in een aantal Europeese landen zonder toestemming vooraf. (Zie voor Nederland \\\" gebruik van GSM repeaters\\\" voor andere landen, informeer bij uw autoriteit).

Wanneer er enkel melding wordt gedaan dat de apparatuur voldoet aan de CE, R&TTE en of EMC richtlijnen is dit onvoldoende en mag niet worden verhandeld in de Europese Unie (EU)!

LET OP!
Een gelijke merknaam en of type kan een afwijkend product zijn die goedkoper wordt aangeboden, maar niet aan de bovengenoemde eisen voldoet!
Vraag bij twijfel altijd om het 4 cijferig CE certificaat en de RoHS verklaring en controleer of deze ook op de repeater staat.

Al onze repeaters worden geleverd met een gebruikershandleiding en met een Declaration of Conformity (DoC). Indien niet (meer) aanwezig is deze te bestellen door een mail te sturen naar info@gsmrepeater.nl met als onderwerp \\\"gebruikershandleiding\\\".

Alle repeaters van GSMrepeater.nl zijn voorzien van bovengenoemde vermeldingen en voldoen aan de richtlijnen zoals vermeld door het Agentschap Telecom.

Apparatuur mag alleen worden gebruikt met toestemming van de Nederlandse GSM operators. Zij zijn de exclusieve rechthebbenden op het frequentiegebruik en zij moeten toestemming verlenen voor het inzetten van deze apparatuur per opstelpunt.

Agentschap telecom kan de gebruiker een waarschuwing geven en in het slechtste geval een boete opleggen.

Wij verkopen bepaalde repeaters waar geen aparte toestemming aangevraagd hoeft te worden bij operators!
Voor meer informatie: http://www.betergsmbereik.nl/c-893409/voorbeeldbrief-toestemming-operator/


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Pasvision Beheer B.V.
(nader te noemen Pasvision) Bedrijfsweg 3, 3831 KE LEUSDEN
Inschrijfnummer K.v.K.: 31047433 en onderliggende werkmaatschappijen:
Pasvision Telecommunicatie B.V. Bedrijfsweg 3, 3831 KE LEUSDEN
Inschrijfnummer K.v.K.: 31026249 en
IndoorSolution B.V. Bedrijfsweg 3, 3831 KE LEUSDEN
Inschrijfnummer K.v.K.: 32169991

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van koop en verkoop van Pasvision Beheer B.V. en onderliggende werkmaatschappijen: Pasvision Telecommunicatie B.V. en IndoorSolution B.V. te Leusden, hierna te noemen de gebruiker.De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overig bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop en aanvullingen/wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

ARTIKEL 3:

AANBIEDINGEN

1.Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of meerdere tekeningen. Laatst gemelde omschrijving/tekening(en) dient tegelijkertijd met eerst gemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Als dan zal de omschrijving/tekening voor beide partijen bindend zijn.

2.Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen. B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4.De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.

ARTIKEL 4:

LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

1.Levering geschiedt niet franco. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering/beëindiging van de werkzaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2.Bij levering/verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken/materialen dia voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, dan wel te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.

4.Levering geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd De wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.

5.De gebruiker is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 5:

VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

1.Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

2.Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft als dan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden.

3.Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6: TRANSPORT

1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij.

2.De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.

3.De wederpartij dient zich tegen voormelde risico`s behoorlijk te verzekeren.

4.Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 4.

ARTIKEL 7:

RECLAMES/RETOURZENDINGEN

1.De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van de gebruiker te worden gebracht zulks met onmiddellijke schriftelijke bevestiging. Overige reclames, ook terzake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken door de gebruiker te worden gemeld.

2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

3.Reclames schonen de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

4. Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigt. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze.

5.Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

6. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.

ARTIKEL 8:

AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

1.De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bureau in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voorzover aan diens grove schuld/-nalatigheid en/of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.

2. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken kosteloos te vervangen. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

3.0nverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken hoofden ook - beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schade vergoeding.

4.A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.

B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.

5.Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

6.De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voorzover: A.voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag in originele verpakking) van de afgeleverde zaken door de wederpartij; B.voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld. C.voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

7. De gebruiker benadrukt dat de wederpartij toestemming moet vragen (en in bezit zijn van een vergunning) en kan niet verantwoordelijk gehouden worden inzake installatie, in dienst stellen en/of oneigelijk gebruik van GSM repeater apparatuur.

ARTIKEL 9:

BETALING

1.Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum ook indien conform artikel 4 niet kan worden geleverd netto contant, te geschieden.

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald: A.zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperking toeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist. B.zal de wederpartij aan de gebruiker een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform artikel 6: 119/120 B.W., vermeerderd met 4% zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt. C.en de wederpartij na de daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, gedurende een door de gebruiker te bepalen termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso; en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van een faillissementsaanvrage, voor rekening van de wederpartij. Laatstgenoemde zal terzake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van in verzuim zijn geldt.

3.Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/- verrichten van werkzaamheden, op te schonen totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 10:

VERREKENING

Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook één of meer tegenvorderingen tegen de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of instaat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 11:

EIGENDOM ONTWERPEN

1.De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom terzake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, software modellen en dergelijke.

2.Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij terzake het voorgaande een gebruikrecht toe.

ARTIKEL 12:

EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen terzake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen terzake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

2. In geval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de terzake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

3.De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 13:

PAND/WARRANTAGE

De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 14:

FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 15:

WANPRESTATIE/VERZUIM

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.

2.Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk ten volledig opeisbaar. ARTIKEL 16: ANNULERING/ONTBINDING 1.De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen. 2.Annulering door de wederpartij is slechts mógelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 20% van de koopsom (aanneemsom), verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker terzake. 3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 17:

TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1.0p de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zuilen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.

2.Eventuele geschillen zuilen worden berecht door een bevoegde Nederlandse Rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.

3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de Rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde Rechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2024 Beter GSM bereik | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel